FANDOM


 
Line 3: Line 3:
 
Có thể vào topic này 1 cách dê dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Cập nhật (nằm giữa chữ Project và Tán doc) ở trên đoạn Header của wiki -> Cập nhật khác
 
Có thể vào topic này 1 cách dê dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Cập nhật (nằm giữa chữ Project và Tán doc) ở trên đoạn Header của wiki -> Cập nhật khác
   
Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))<ac_metadata title="Các thông tin khác liên quan đén Light Novel"> </ac_metadata>
+
Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))<ac_metadata title="Các thông tin khác liên quan đến Light Novel"> </ac_metadata>

Latest revision as of 14:52, August 14, 2014

Topic về các tin tức khác liên quan đến Light Novel như Anime chuyển thể từ LN, doanh số bán hay thời gian LN mới xuất bản ở Nhật...

Có thể vào topic này 1 cách dê dàng bằng cách: Lia chuột vào thẻ Cập nhật (nằm giữa chữ Project và Tán doc) ở trên đoạn Header của wiki -> Cập nhật khác

Nếu có nguồn, link dẫn thì càng tốt. :))

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.