FANDOM


Vậy là đã thêm được một người chính thức đi đến chung điểm của con đường cường giả, thoát thai hoán cốt, chính thức bước vào lãnh vực thần nhân rồi sao? :v Trong khi đó mình vẫn còn gần trăm ngàn từ mới có thể luyện được sonata thần công cấp tử sắc. Lết mệt vãi ra :(

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.