FANDOM


Red-delete-square-button-md
Tập hợp các trang không đạt tiêu chuẩn dịch thuật nằm trong diện sẽ bị xóa khỏi Sonako giúp các admin cũng như các Staff trong Sonako dễ theo dõi

Những trang bị gắn category này sẽ bị các admin xóa trong thời gian ngắn kể từ ngày bị gắn category này nếu không có bất cứ cải thiện nào để nâng cao chất lượng bản dịch.

Chỉ các admin mới được quyền gắn hay gỡ bỏ category này khỏi các trang.

Chi tiết xem tại đây: https://sonako.fandom.com/wiki/Thread:45659

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.