Sonako Light Novel

Editing

Fuyo Mahou - Chương 113

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 11: Line 11:
 
Chẳng cần đến Alice hoặc Tamaki ra tay làm gì.
 
Chẳng cần đến Alice hoặc Tamaki ra tay làm gì.
   
Tôi chỉ cần dùng ma thuật Triệu Hồi của mình, gọi ra vài con linh thú cao cấp rồi ra lệnh cho chúng chẻ đầu từng đứa là xong.
+
Tôi chỉ cần dùng ma thuật Triệu Hồi của mình, gọi ra vài con linh thú cao cấp rồi ra lệnh cho chung chẻ đầu từng đứa là xong.
   
 
Hoặc nhờ Lucia dùng Hỏa Thuật bắn một phát chết mẹ cả đám luôn cũng được.
 
Hoặc nhờ Lucia dùng Hỏa Thuật bắn một phát chết mẹ cả đám luôn cũng được.
  Loading editor