Sonako Light Novel

Editing

Fuyo Mahou - Chương 113

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 101: Line 101:
 
Nếu bọn chúng mà dám làm vậy thì ai cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ngay.
 
Nếu bọn chúng mà dám làm vậy thì ai cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ngay.
   
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá vỡ cái quan niệm “không nên giết người” còn tiềm ẩn trong ý thức của mỗi người.
+
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá vỡ cái quan niệm “không nên giết người” còn tìm ẩn trong ý thức của mỗi người.
   
 
“Nếu mọi người không muốn bị bẩn tay thì cứ để lại cho tôi”
 
“Nếu mọi người không muốn bị bẩn tay thì cứ để lại cho tôi”
  Loading editor