FANDOM


・2019.06.10: Project bắt đầu - Chương 1

・2019.06.11: Chương 2

・2019.07.14: Chương 3

・2019.07.20: Chương 4

・2019.07.26: Chương 5

・2019.08.07: Chương 6

・2019.08.15: Chương 7

・2019.08.24: Chương 8


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Ichiokunen Botan♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.