Sonako Light Novel

Editing

Leviathan of the Covenant Tập 2 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 313: Line 313:
 
Nó rất gióng với thiết tâm của Akuro-Ou mà Hal đã nhìn thấy trong nghi lễ lần trước. Hal hỏi, “Này, đừng nói với ta đó là…”
 
Nó rất gióng với thiết tâm của Akuro-Ou mà Hal đã nhìn thấy trong nghi lễ lần trước. Hal hỏi, “Này, đừng nói với ta đó là…”
   
{{Img|url=https://i.imgur.com/oeBYE5R.jpg|width=600|align=center|caption=|alt=}}
+
[[File:Leviathan_02_206.jpg|thumb|600px|center]]
   
 
“"Mm-hmm. Đây chính là thiết tâm của Minadzuki.”
 
“"Mm-hmm. Đây chính là thiết tâm của Minadzuki.”
  Loading editor