Sonako Light Novel

Editing

Leviathan of the Covenant Tập 2 Chương 5

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 709: Line 709:
 
Mà thay vào đó, chính là cô gái đã bất cẫn đến mức có thể coi như là đồ đầu đất. Hal đã nhận thức rõ ràng điều đó.
 
Mà thay vào đó, chính là cô gái đã bất cẫn đến mức có thể coi như là đồ đầu đất. Hal đã nhận thức rõ ràng điều đó.
   
{{Img
+
[[File:Leviathan_02_221.jpg|center|600px]]
|url=https://i.imgur.com/A0onFqw.jpg
 
|width=600
 
|align=center
 
}}
 
   
 
==='''Phần 4'''===
 
==='''Phần 4'''===
  Loading editor