FANDOM


return{
	--Fulltexts
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 0",
	shortname = "Prologue",
	longname = "Prologue",
	id = 0},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1",
	shortname = "Chapter 1",
	longname = "Chapter 1: Vùng đất phục sinh",
	id = 1},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2",
	shortname = "Chapter 2",
	longname = "Chapter 2: Biến động ở Đế đô",
	id = 2},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3",
	shortname = "Chapter 3",
	longname = "Chapter 3: Thú Vương của Borderland",
	id = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 4",
	shortname = "Chapter 4",
	longname = "Chapter 4: Đế chế hỗn loạn",
	id = 4},
 
 
	--Mainpage
	{fullname = "Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru",
	mainpage = true},
 
 
	--Chapters
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Prologue",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Vol 0 Mở đầu",
	childOf = 0},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Eternal Horizon Online",
	shortname = "Ghi chú",
	longname = "Vol 0 Ghi chú",
	childOf = 0},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-1",
	shortname = "Episode 1",
	longname = "Vol 1 Episode 1",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-2",
	shortname = "Episode 2",
	longname = "Vol 1 Episode 2",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-3",
	shortname = "Episode 3",
	longname = "Vol 1 Episode 3",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-4",
	shortname = "Episode 4",
	longname = "Vol 1 Episode 4",
	childOf = 1},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Interlude 1-1",
	shortname = "Quãng nghỉ 1",
	longname = "Vol 1 Quãng nghỉ 1",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-5",
	shortname = "Episode 5",
	longname = "Vol 1 Episode 5",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-6",
	shortname = "Episode 6",
	longname = "Vol 1 Episode 6",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-7",
	shortname = "Episode 7",
	longname = "Vol 1 Episode 7",
	childOf = 1},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-8",
	shortname = "Episode 8",
	longname = "Vol 1 Episode 8",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Interlude 1-2",
	shortname = "Quãng nghỉ 2",
	longname = "Vol 1 Quãng nghỉ 2",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-9",
	shortname = "Episode 9",
	longname = "Vol 1 Episode 9",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-10",
	shortname = "Episode 10",
	longname = "Vol 1 Episode 10",
	childOf = 1},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-11",
	shortname = "Episode 11",
	longname = "Vol 1 Episode 11",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-12",
	shortname = "Episode 12",
	longname = "Vol 1 Episode 12",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Chapter 1-13",
	shortname = "Episode 13",
	longname = "Vol 1 Episode 13",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 1 Interlude 1-3",
	shortname = "Quãng nghỉ 3",
	longname = "Vol 1 Quãng nghỉ 3",
	childOf = 1},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 1-1",
	shortname = "Episode 1",
	longname = "Vol 2 Episode 1",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 1-2",
	shortname = "Episode 2",
	longname = "Vol 2 Episode 2",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Suplementary",
	shortname = "Ghi chú: Chapter 2",
	longname = "Vol 2 Ghi chú: Chapter 2",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-3",
	shortname = "Episode 3",
	longname = "Vol 2 Episode 3",
	childOf = 2},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-4",
	shortname = "Episode 4",
	longname = "Vol 2 Episode 4",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-5",
	shortname = "Episode 5",
	longname = "Vol 2 Episode 5",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-6",
	shortname = "Episode 6",
	longname = "Vol 2 Episode 6",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Interlude 2-1",
	shortname = "Quãng nghỉ 1",
	longname = "Vol 2 Quãng nghỉ 1",
	childOf = 2},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-7",
	shortname = "Episode 7",
	longname = "Vol 2 Episode 7",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-8",
	shortname = "Episode 8",
	longname = "Vol 2 Episode 8",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-9",
	shortname = "Episode 9",
	longname = "Vol 2 Episode 9",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-10",
	shortname = "Episode 10",
	longname = "Vol 2 Episode 10",
	childOf = 2},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Interlude 2-2",
	shortname = "Quãng nghỉ 2",
	longname = "Vol 2 Quãng nghỉ 2",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-11",
	shortname = "Episode 11 ",
	longname = "Vol 2 Episode 11 ",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-12",
	shortname = "Episode 12 ",
	longname = "Vol 2 Episode 12 ",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-13",
	shortname = "Episode 13 ",
	longname = "Vol 2 Episode 13 ",
	childOf = 2},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Chapter 2-14",
	shortname = "Episode 14 ",
	longname = "Vol 2 Episode 14 ",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 2 Interlude 2-3",
	shortname = "Quãng nghỉ 3",
	longname = "Vol 2 Quãng nghỉ 3",
	childOf = 2},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-1",
	shortname = "Episode 1",
	longname = "Vol 3 Episode 1",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-2",
	shortname = "Episode 2",
	longname = "Vol 3 Episode 2",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-3",
	shortname = "Episode 3",
	longname = "Vol 3 Episode 3",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-4",
	shortname = "Episode 4",
	longname = "Vol 3 Episode 4",
	childOf = 3},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Interlude 3-1",
	shortname = "Quãng nghỉ 1",
	longname = "Vol 3 Quãng nghỉ 1",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-5",
	shortname = "Episode 5",
	longname = "Vol 3 Episode 5",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-6",
	shortname = "Episode 6",
	longname = "Vol 3 Episode 6",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-7",
	shortname = "Episode 7",
	longname = "Vol 3 Episode 7",
	childOf = 3},
 
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-8",
	shortname = "Episode 8",
	longname = "Vol 3 Episode 8",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Interlude 3-2",
	shortname = "Quãng nghỉ 2",
	longname = "Vol 3 Quãng nghỉ 2",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-9",
	shortname = "Episode 9",
	longname = "Vol 3 Episode 9",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-10",
	shortname = "Episode 10",
	longname = "Vol 3 Episode 10",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Interlude 3-3",
	shortname = "Quãng nghỉ 3",
	longname = "Vol 3 Quãng nghỉ 3",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-11",
	shortname = "Episode 11",
	longname = "Vol 3 Episode 11",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Interlude 3-4",
	shortname = "Quãng nghỉ 4",
	longname = "Vol 3 Quãng nghỉ 4",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-12",
	shortname = "Episode 12",
	longname = "Vol 3 Episode 12",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-13",
	shortname = "Episode 13",
	longname = "Vol 3 Episode 13",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-14",
	shortname = "Episode 14",
	longname = "Vol 3 Episode 14",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Interlude 3-5",
	shortname = "Quãng nghỉ 5",
	longname = "Vol 3 Quãng nghỉ 5",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-15",
	shortname = "Episode 15",
	longname = "Vol 3 Episode 15",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-16",
	shortname = "Episode 16",
	longname = "Vol 3 Episode 16",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-17",
	shortname = "Episode 17",
	longname = "Vol 3 Episode 17",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-18",
	shortname = "Episode 18",
	longname = "Vol 3 Episode 18",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-19",
	shortname = "Episode 19",
	longname = "Vol 3 Episode 19",
	childOf = 3},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol 3 Chapter 3-20",
	shortname = "Episode 20",
	longname = "Vol 3 Episode 20",
	childOf = 3},
 
		{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-1",
	shortname = "Episode 1",
	longname = "Vol 4 Episode 1",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-2",
	shortname = "Episode 2",
	longname = "Vol 4 Episode 2",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-3",
	shortname = "Episode 3",
	longname = "Vol 4 Episode 3",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-4",
	shortname = "Episode 4",
	longname = "Vol 4 Episode 4",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-5",
	shortname = "Episode 5",
	longname = "Vol 4 Episode 5",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-6",
	shortname = "Episode 6",
	longname = "Vol 4 Episode 6",
	childOf = 4},
 
	{fullname = "Kyuuketsu Hime - Vol a Chapter 4-7",
	shortname = "Episode 7",
	longname = "Vol 4 Episode 7",
	childOf = 4},
 
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.