Sonako Light Novel

Editing

Only Sense Online - Vol 2 Chap 7

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 653: Line 653:
   
 
“Ở chỗ đó có vài viên Zakuro<ref>Chỉ về loại ngọc Zakuro (ザクロ石),
 
“Ở chỗ đó có vài viên Zakuro<ref>Chỉ về loại ngọc Zakuro (ザクロ石),
tên tiếng Nhật của Ngọc Hồng Lựu, loại ngọc này đã xuất hiện trong tiểu
+
tên tiếng Nhật của Ngọc Hồng Lựu, loại ngọc này đã xuất hiện trong tiểu
thuyết này từ trước nhưng dưới một cái tên khác (tên tiếng anh) được
+
thuyết này từ trước nhưng dưới một cái tên khác (tên tiếng anh) được
 
viết dưới dạng katakana, lần này nó xuất hiện dưới dạng tên tiếng Nhật.
 
viết dưới dạng katakana, lần này nó xuất hiện dưới dạng tên tiếng Nhật.
 
Nói đại loại là vậy, còn một lý do khác tại sao lại để tên Nhật thì đọc
 
Nói đại loại là vậy, còn một lý do khác tại sao lại để tên Nhật thì đọc
  Loading editor