FANDOM


​​​​​​Tên nhân vậtEdit

Tiếng Nhật Tiếng Latin Hán Việt

猫猫

Maomao

Miêu Miêu

壬氏

Jinshi

Nhâm Thị

玉葉妃

Gyokuyou

Ngọc Diệp quý phi

小蘭

Shaoran

Tiểu Lan

梨花妃

Rifa

Lê Hoa quý phi

小鈴

Shaorin

Tiểu Linh

高順

Gaoshun 

Cao Thuận

紅娘

Honnyan

Hồng Nương

皇帝

Emperor

Hoàng đếChức vụ, danh xưngEdit

正...品 - Primary ... Rank - Chánh ... phẩm, phẩm trật của quan viên, phi tần. (Ví dụ: 正四品 - Primary Fourth Rank - Chánh tứ phẩm)

Tiếng Nhật Tiếng Latin Hán Việt (Giải thích)
Consort Phi/phi tần/quý phi
宮女 Palace Lady Cung nữ
宮官 Palace Official Cung quan - một chức quan của các cung nữ cấp cao, cũng có các phẩm trật tương đương với nam quan
内官 Inner Official

Nội quan - các tước hiệu sắc phong cho các phi tần, cung quan hay cung nữ cũng có thể trở thành Cung quan nếu được Hoàng đế sủng hạnh

太监 Eunuch Thái giám, hoạn quan
宮官長 Chief Palace Official

Thượng cung quan/Cung quan trưởng

内官長 Chief Inner Official

Thượng nội quan/Nội quan trưởng

內侍 Inner servant Nội thị - Cơ quan thái giám

Lục thượngEdit

尚 - thượng - có nghĩ là quản lý

六尚 Six duties

Lục thượng - Cung quan chia thành 6 bộ phận gọi là Lục thượng

尚服 Clothes duty

Thượng phục - bộ phận quản lý y phục trong cung

尚寢 Room duty Thượng tẩm - bộ phận quản lý phòng ốc, đồ vật nội thất trong cung
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.