Sonako Light Novel

Editing

Return of the Former Hero:Chương 15

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 195: Line 195:
 
Laurier xoay người tránh được đòn đánh chí mạng.
 
Laurier xoay người tránh được đòn đánh chí mạng.
   
Thật bất ngờ, phá hủy '''Trói đất''' đồng thời, vặn người tránh né, rồi còn tung một cú đá nữa.
+
Thật bất ngờ, phá húy '''Trói đất''' đồng thời, vặn người tránh né, rồi còn tung một cú đá nữa.
   
 
Nhưng đối phương bị mất tấn nên tôi không bị thương.
 
Nhưng đối phương bị mất tấn nên tôi không bị thương.
  Loading editor