FANDOM


(42 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Status|Active}}
+
{{Status|Active}}[[File:Shindoratei.jpg|centre|thumb|678x678px]]
 
[[File:Shindoratei.jpg|centre|thumb|678x678px]]
 
   
 
=='''Nội dung'''==
 
=='''Nội dung'''==
Line 19: Line 19:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc1">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc1">
 
==='''Tập 1: The Queen ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVYjBPY1hDMHBlSm8/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 1: The Queen ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVYjBPY1hDMHBlSm8/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 01 - The Queen-0.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 01 - The Queen-0.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 01 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 01 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 01 - Chương 1|Chương 1: Layden, một khởi đầu mới]]
 
*[[Shindoratei - Volume 01 - Chương 1|Chương 1: Layden, một khởi đầu mới]]
Line 34: Line 34:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc2">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc2">
 
==='''Tập 2: The Maeda Family ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVeTFQdEtlVTB3SjA/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 2: The Maeda Family ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVeTFQdEtlVTB3SjA/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 02 - The Maeda Family.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 02 - The Maeda Family.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 02 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 02 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 02 - Chương 1|Chương 1: Cô gái sợ độ cao]]
 
*[[Shindoratei - Volume 02 - Chương 1|Chương 1: Cô gái sợ độ cao]]
Line 49: Line 49:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc3">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc3">
 
==='''Tập 3: The Hokawa Family ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVaElwNF9KamhXX0E/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 3: The Hokawa Family ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVaElwNF9KamhXX0E/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 03 - The Hokawa Family.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 03 - The Hokawa Family.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 03 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 03 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 03 - Chương 1|Chương 1: Một bể bơi, một căn phòng và một sự hiểu lầm]]
 
*[[Shindoratei - Volume 03 - Chương 1|Chương 1: Một bể bơi, một căn phòng và một sự hiểu lầm]]
Line 64: Line 64:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc4">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc4">
 
==='''Tập 4: Legend of the Dragon Emperor ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVdWJSYncwdjVSdFU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 4: Legend of the Dragon Emperor ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVdWJSYncwdjVSdFU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 04 - Legend of the Dragon Emperor.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 04 - Legend of the Dragon Emperor.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 04 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 04 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 04 - Chương 1|Chương 1: Huyền thoại về hoàng đế rồng ]]
 
*[[Shindoratei - volume 04 - Chương 1|Chương 1: Huyền thoại về hoàng đế rồng ]]
Line 79: Line 79:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc5">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc5">
 
==='''Tập 5: Tale of the Adopted Child ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVTFdtbUZSVnFMUG8/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 5: Tale of the Adopted Child ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVTFdtbUZSVnFMUG8/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 05 - Tale of the Adopted Son.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 05 - Tale of the Adopted Son.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 05 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 05 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 05 - Chương 1|Chương 1: Câu chuyện về đứa con nuôi]]
 
*[[Shindoratei - volume 05 - Chương 1|Chương 1: Câu chuyện về đứa con nuôi]]
Line 95: Line 95:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc6">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc6">
 
==='''Tập 6: Myth of the Tiger King (I) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVdWtFY1IxcXA3MEU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 6: Myth of the Tiger King (I) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVdWtFY1IxcXA3MEU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 06 - Myth of the Tiger King (I).jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 06 - Myth of the Tiger King (I).jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 06 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 06 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 06 - Chương 1|Chương 1: Truyền thuyết về vua hổ]]
 
*[[Shindoratei - volume 06 - Chương 1|Chương 1: Truyền thuyết về vua hổ]]
Line 107: Line 107:
   
 
==='''Tập 7: Myth of the Tiger King (II) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVSnhnYVdsbHVpSDg/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 7: Myth of the Tiger King (II) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVSnhnYVdsbHVpSDg/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 07 - Myth of the Tiger King (II)-0.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 07 - Myth of the Tiger King (II)-0.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 07 - Chương 7|Chương 7: Nghi ngờ]]
 
*[[Shindoratei - volume 07 - Chương 7|Chương 7: Nghi ngờ]]
 
*[[Shindoratei - volume 07 - Chương 8|Chương 8: Tái chiến ]]
 
*[[Shindoratei - volume 07 - Chương 8|Chương 8: Tái chiến ]]
Line 122: Line 122:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc7">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc7">
 
==='''Tập 8: The School Trip ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVd0ZkRnRYOVE0ZmM/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 8: The School Trip ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVd0ZkRnRYOVE0ZmM/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 08 - The School Trip.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 08 - The School Trip.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 08 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 08 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 08 - Chương 1|Chương 1: Tái ngộ ]]
 
*[[Shindoratei - volume 08 - Chương 1|Chương 1: Tái ngộ ]]
Line 135: Line 135:
   
 
==='''Tập 9: The Idol ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVa09SVHNnZm9TNlU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 9: The Idol ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVa09SVHNnZm9TNlU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 09 - The Idol-0.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 09 - The Idol-0.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 09 - Chương 8|Chương 8: Hoạt động]]
 
*[[Shindoratei - volume 09 - Chương 8|Chương 8: Hoạt động]]
 
*[[Shindoratei - volume 09 - Chương 9|Chương 9: Tác chiến]]
 
*[[Shindoratei - volume 09 - Chương 9|Chương 9: Tác chiến]]
Line 150: Line 150:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc8">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc8">
 
==='''Tập 10: The Time Manipulator ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVcTk2S3VFS2d2akk/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 10: The Time Manipulator ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVcTk2S3VFS2d2akk/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 10 - The Time Manipulator.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 10 - The Time Manipulator.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 10 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 10 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 10 - Chương 1|Chương 1: Kẻ thao túng thời gian]]
 
*[[Shindoratei - volume 10 - Chương 1|Chương 1: Kẻ thao túng thời gian]]
Line 165: Line 165:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc9">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc9">
 
==='''Tập 11: The Rafael's Weapons ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVWEhicFpPRUl4N2M/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 11: The Rafael's Weapons ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVWEhicFpPRUl4N2M/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 11 - The Rafael's Weapons.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 11 - The Rafael's Weapons.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 11 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 11 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 11 - Chương 1|Chương 1: Kịch bản]]
 
*[[Shindoratei - volume 11 - Chương 1|Chương 1: Kịch bản]]
Line 181: Line 181:
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc10">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc10">
 
==='''Tập 12: The Space Paladin (I) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVeUhZd1RkTExxR2M/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 12: The Space Paladin (I) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVeUhZd1RkTExxR2M/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 12 - The Space Paladin (I)-1.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 12 - The Space Paladin (I)-1.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 12 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 12 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 12 - Chương 1|Chương 1: Ngày đầu sang Ý]]
 
*[[Shindoratei - Volume 12 - Chương 1|Chương 1: Ngày đầu sang Ý]]
Line 193: Line 193:
   
 
==='''Tập 13: The Space Paladin (II) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVS2tsekN2ekd4OXc/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Tập 13: The Space Paladin (II) ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVS2tsekN2ekd4OXc/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume 13 - The Space Paladin (II).jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume 13 - The Space Paladin (II).jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 13 - Chương 7|Chương 7: Kế hoạch do thám]]
 
*[[Shindoratei - Volume 13 - Chương 7|Chương 7: Kế hoạch do thám]]
 
*[[Shindoratei - Volume 13 - Chương 8|Chương 8: Tái chạm trán và thông tin bất ngờ]]
 
*[[Shindoratei - Volume 13 - Chương 8|Chương 8: Tái chạm trán và thông tin bất ngờ]]
Line 206: Line 206:
 
<div class="mw-customtoggle-Arc11 mw-customtoggle-Arc11Close mw-customtoggle-Arc11Open" style="color:black;background:#00FFFF;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XI</big>'''</div>
 
<div class="mw-customtoggle-Arc11 mw-customtoggle-Arc11Close mw-customtoggle-Arc11Open" style="color:black;background:#00FFFF;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XI</big>'''</div>
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc11">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc11">
==='''Tập 14: The Kimishima's Young Lady'''===
+
==='''Tập 14: The Kimishima's Young Lady ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVSk9CZklnNFU4OGM/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume_14_-_The_Kimishima_Lady.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume_14_-_The_Kimishima_Lady.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume 14 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 14 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - Volume 14 - Chương 1|Chương 1: Tiểu thư nhà Kimishima]]
 
*[[Shindoratei - Volume 14 - Chương 1|Chương 1: Tiểu thư nhà Kimishima]]
Line 221: Line 221:
 
<div class="mw-customtoggle-Arc12 mw-customtoggle-Arc12Close mw-customtoggle-Arc12Open" style="color:black;background:#B40404;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XII</big>'''</div>
 
<div class="mw-customtoggle-Arc12 mw-customtoggle-Arc12Close mw-customtoggle-Arc12Open" style="color:black;background:#B40404;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XII</big>'''</div>
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc12">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc12">
==='''Tập 15: The Stellarknight'''===
+
==='''Tập 15: The Stellarknight ([https://drive.google.com/file/d/1waI-aajRzCkDA4S_hGPQREyWwdsQrW8A/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:Volume_15_-_The_Stellarknight.png|thumb|200x200px]]
+
[[File:Volume_15_-_The_Stellarknight.png|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - volume 15 - Prologue|Prologue]]
 
*[[Shindoratei - volume 15 - Prologue|Prologue]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 1|Chương 1: Just daily life]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 2|Chương 2: Valentine Day]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 3|Chương 3: The Queen's Heart]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 4|Chương 4: Intruders]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 5|Chương 5: The Darkness Eliminator]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 15 - Chương 6|Chương 6: Tragedy of the Fourteenth Family]]
  +
  +
  +
  +
==='''Tập 16: The New Beginning ([https://drive.google.com/file/d/15sQKc4XXeJ1GxEcW0o1YU3mipF3IG37o/view?usp=sharing Full PDF])'''===
  +
[[File:Volume_16_-_The_New_Beginning.png|right|200x200px]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 7|Chương 7: Suy sụp]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 8|Chương 8: Lột xác]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 9|Chương 9: Khởi đầu mới]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 10|Chương 10: Thuyết phục]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 11|Chương 11: Nội chiến gia tộc Hokawa]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Chương 12|Chương 12: Sự tha hóa và kết thúc của người anh trai]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 16 - Epilogue|Epilogue]]
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
 
</div>
 
</div>
   
  +
<div class="mw-customtoggle-Arc13 mw-customtoggle-Arc13Close mw-customtoggle-Arc13Open" style="color:black;background:#FFFFFF;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XIII</big>'''</div>
  +
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc13">
  +
==='''Tập 17: The Matter Queen ([https://drive.google.com/file/d/1NGHMaSvTGvmwANcyoAu6Wj88QXggzPqB/view?usp=sharing Full PDF])'''===
  +
[[File:Volume_17_-_The_Matter_Queen.jpg|thumb|200x200px]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Prologue|Prologue]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 1|Chương 1: Nữ Hoàng Vật Chất]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 2|Chương 2: Hull, England]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 3|Chương 3: Hedon, Republic of Solitude]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 4|Chương 4: Nhát dao sau lưng]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 5|Chương 5: Hoa bách hợp nở]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Chương 6|Chương 6: Downfall of Solitude]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 17 - Epilogue|Epilogue]]
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
 
</div>
 
</div>
  +
  +
<div class="mw-customtoggle-Arc14 mw-customtoggle-Arc14Close mw-customtoggle-Arc14Open" style="color:black;background:#333366;cursor:pointer;height:20px;padding-top:3px" align="center">'''<big>Arc XIV</big>'''</div>
  +
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-Arc14">
  +
==='''Tập 18: The Immortal ([https://drive.google.com/file/d/1MZwnsoT6Dla-D9kI7mXrGPEIx15yBzdx/view?usp=sharing Full PDF])'''===
  +
[[File:Volume_18_-_The_Immortal.jpg|thumb|200x200px]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Prologue|Prologue]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 1|Chương 1: Mục tiêu kế tiếp]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 2|Chương 2: Vào Tokyo cùng Sakura (I)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 3|Chương 3: Vào Tokyo cùng Sakura (II)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 4|Chương 4: Trước cơn bão]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 5|Chương 5: Cơn bão bắt đầu]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 18 - Chương 6|Chương 6: Cơn bão lan]]
  +
  +
  +
  +
==='''Tập 19: Fall of the Shinomiya Family'''===
  +
[[File:Volume_19_-_Fall_of_The_Shinomiya_Family.png|thumb|200x200px]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 7|Chương 7: Khởi đầu cuộc nội chiến]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 8|Chương 8: Shinomiya War (I)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 9|Chương 9: Shinomiya War (II)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 10|Chương 10: Shinomiya War (III)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 11|Chương 11: Shinomiya War (IV)]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Chương 12|Chương 12: Shinomiya War: Endgame]]
  +
*[[Shindoratei - Volume 19 - Epilogue|Epilogue]]
  +
<br style="clear:both" />
  +
</div>
  +
<br style="clear:both" /> </div>
  +
  +
<br style="clear:both" />
  +
 
<div class="mw-customtoggle-SideStory mw-customtoggle-MSideStoryClose mw-customtoggle-SideStoryOpen" style="color:black;background:#CACACA;cursor:pointer" align="center"><br />'''<big><big><big>SIDE STORIES</big></big></big>'''<hr /></div>
 
<div class="mw-customtoggle-SideStory mw-customtoggle-MSideStoryClose mw-customtoggle-SideStoryOpen" style="color:black;background:#CACACA;cursor:pointer" align="center"><br />'''<big><big><big>SIDE STORIES</big></big></big>'''<hr /></div>
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-SideStory">
 
<div class="mw-collapsible" style="text-align:left;margin:5px5pxclear:both;font-size:100%;background:transparent;width:100%;" id="mw-customcollapsible-SideStory">
 
==='''Shindoratei SS: My brother was expelled because of me! ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVX3dGa3d3NkFoU0E/view?usp=sharing Full PDF])'''===
 
==='''Shindoratei SS: My brother was expelled because of me! ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVX3dGa3d3NkFoU0E/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:SS1 - My Brother was Expelled Because of Me.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:SS1 - My Brother was Expelled Because of Me.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 01 - Chương 1|Chương 1: Ngày thường của anh em nhà Kadokura]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 01 - Chương 1|Chương 1: Ngày thường của anh em nhà Kadokura]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 01 - Chương 2|Chương 2: Em gái tôi bị bắt nạt]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 01 - Chương 2|Chương 2: Em gái tôi bị bắt nạt]]
Line 245: Line 305:
   
   
==='''Shindoratei SS: Celine, the Corrupted Angel'''===
+
==='''Shindoratei SS: Celine, the Corrupted Angel ([https://drive.google.com/file/d/0B-aE5DepbNeVSFlITm9Db3QxTVU/view?usp=sharing Full PDF])'''===
[[File:SS2_-_Celine,_The_Corrupted_Angel.jpg|thumb|200x200px]]
+
[[File:SS2_-_Celine,_The_Corrupted_Angel.jpg|right|200x200px]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 02 - Chương 0|Chương 0: Memories]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 02 - Chương 0|Chương 0: Memories]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 02 - Chương 1|Chương 1: Back in time when we were together]]
 
*[[Shindoratei - Volume Side 02 - Chương 1|Chương 1: Back in time when we were together]]
Line 254: Line 314:
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
 
</div>
 
</div>
  +
   
 
=='''Nhân sự'''==
 
=='''Nhân sự'''==
 
Truyện được thực hiện bởi nhóm Ouitatsu, gồm các thành viên:
 
Truyện được thực hiện bởi nhóm Ouitatsu, gồm các thành viên:
 
:::[[User:Ouitatsu|Kami]] - Author
 
:::[[User:Ouitatsu|Kami]] - Author
:::[[User:Hydragundam|Kan]] - Editor, Advisor
+
:::[[User:Kan MK II|Kan]] - Editor, Advisor
 
:::[[User:Hyoubu Kyousuke|Sasori]] - Editor
 
:::[[User:Hyoubu Kyousuke|Sasori]] - Editor
 
:::[[User:MaKiSe.ShiRo|NaVi]] - Advisor
 
:::[[User:MaKiSe.ShiRo|NaVi]] - Advisor

Revision as of 10:05, November 15, 2019

StalledACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki
Shindoratei

Nội dung

Đây là project Original Light Novel do nhóm "Ouitatsu" thực hiện. Chi tiết thành viên xem ở phần nhân sự.

Thể loại Fantasy, School Life, Harem, Comedy thường thấy thôi, nội dung cũng khá mô típ, viết theo lối Light Novel của Nhật.

Truyện kể về chàng trai tên Hisayuu Dorai sở hữu thuộc tính ma thuật "Chaos", một thuộc tính cực kì bá đạo so với các thuộc tính khác, và những rắc rối khi cậu ta chuyển đến Teria, học viện nổi tiếng trên thế giới về phép thuật ở Layden. Về sau, thân phận của cậu dần được tiết lộ và một huyền thoại về các loài linh thú mở ra qua mỗi câu chuyện.
Shindoratei-1

Shindoratei-1


Danh sách các tập

Shin New Cover-1

MAIN STORIES
Arc I
Arc II
Arc III
Arc IV
Arc V
Arc VI
Arc VII
Arc VIII
Arc IX
Arc X
Arc XI
Arc XII
Arc XIII
Arc XIV

 SIDE STORIES


Nhân sự

Truyện được thực hiện bởi nhóm Ouitatsu, gồm các thành viên:

Kami - Author
Kan - Editor, Advisor
Sasori - Editor
NaVi - Advisor
Satoh - Editor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.