FANDOM


Lưu ý, đây chỉ là trang cập nhật về tiến độ dịch của các chương đang tiến hành. Nếu muốn đăng kí tham gia dịch thuật,vui lòng liên lạc với trưởng nhóm dịch.

Tập 1Edit

 • Mở đầu:Gingi (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 1-12: Gingi (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 13-20: Sozuoka (translator/editor), Gingi (PR) - Hoàn thành
 • Chương 21-22: Minhtun (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Chương 23-25: Gingi (translator), Zerovampire00 - Hoàn thành
 • Lời bạt: Gingi - Hoàn thành

Tập 2Edit

 • Hắc kiếm sĩ:
 • Phần 1: Zerovampire00 (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Phần 2-3: Minhtun (translator) , Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Hơi ấm trái tim: Sozuoka (translator/editor), Gingi (PR) - Hoàn thành
 • Bé gái trong sương sớm:
 • Chú tuần lộc mũi đỏ: mymy@vnsharing (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Lời bạt: Sozuoka - Hoàn thành

Tập 3Edit

 • Mở đầu: Sozuoka (translator/editor) - Hoàn thành
 • Chương 1: Sozuoka (translator/editor) - Hoàn thành 
 • Chương 2: Minhtun (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành 
 • Chương 3: Sozuoka (translator/editor) - Hoàn thành 
 • Chương 4: Cross Kazuto, Gingi, Cherist (translator) - Hoàn thành 
 • Lời bạt: Sozuoka - Hoàn thành

Tập 4Edit

 • Mở đầu: Sozuoka (translator) - Hoàn thành
 • Chương 5: Sozuoka (translator) - Hoàn thành 
 • Chương 6: Minhtun (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành 
 • Chương 7: Minhtun (translator) - Hoàn thành 
 • Chương 8: Sozuoka (translator/editor) - Hoàn thành 
 • Chương 9: TheLegions (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Lời bạt: Cherist - Hoàn thành


Tập 5Edit

Tập 6Edit

Tập 7Edit

 • Mở đầu: Lindawu@baka-tsuki (translator), Sozuoka (PR) - Hoàn thành
 • Chương 1-12: Obi-kun (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Lời bạt: Obi-kun - Hoàn thành

Tập 8Edit

 • Chương 1: Jedymatter (translator) - Hoàn thành
 • Chương 2: Obi-kun (translator) - Hoàn thành
 • Chương 3: Hard boileD (translator) - Hoàn thành
 • Lời bạt: Hard boileD (translator) - Hoàn thành

Tập 9Edit

Tập 10Edit

Tập 11Edit

Tập 12Edit

Tập 13Edit

 • Giao đoạn IV: Jedymatter (translator)  - Chờ edit
 • Chương 9: Hard boileD (translator) - Chờ edit
 • Chương 10: Hard boileD (translator) - Chờ edit
 • Chương 11:
 • Lời bạt:

Tập 14Edit

Ngoại truyệnEdit

 • Khúc ca giữa đêm không sao:
 • Điệu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo:
 • Suối nước nóng: Hard boileD - Hoàn thành
 • Ngày hôm trước:
 • Tiếng của nước, tiếng của búa: Zerovampire00 (translator), Sozuoka (editor) - Hoàn thành
 • Mùa thu thứ mười bốn: Hard boileD (translator) - Chờ edit
 • Caliber SS: Obi-kun (translator) - Chờ edit
 • Tia nắng ngày đông: C.ronaldovip (translator), - Chờ edit
 • Đối đầu: Hard boileD (translator) - Chờ edit
 • Chỉ có một cách duy nhất: Ruydoitgame (translator), Hard boileD (editor) - Hoàn thành
 • Cái nôi của mặt trăng:
 • Ngày hôm sau: Hard boileD (translator) - Chờ edit
 • Tiên nữ màu thiên thanh : KissOfMoonLight (translator)- Chờ edit

Sword Art Online: Material EditionsEdit

 • ME1: Những người tiên phong
 • ME2: Nhân vật ban đầu: Hard boileD - Hoàn thành
 • ME3: Trái tim bằng sứ
 • ME4: Bàn tay lạnh, trái tim ấm: Hoshinokoe @vnsharing (translator), User:7421tran - Hoàn thành
 • ME5: Hoa xô đỏ (Kawagoe, tháng Một năm 2025) dragoonX (translator), Mokami (editor) - Hoàn thành
 • ME5: Hoa xô đỏ (Kawagoe, tháng Một năm 2025) dragoonX (translator), Mokami (editor) - Hoàn thành
 • ME6: Cuộc quyết đấu ở Algade: dragoonX (translator) - Hoàn thành
 • ME7: Khúc ca giữa đêm không sao: Hậu truyện: viemlong11 (translator) - Chờ edit
 • ME8: Điệu Rondo của Thanh Kiếm Hư Ảo: Chương đầu: dragoonX (translator) - Hoàn thành
 • ME9: Bản giao hưởng đơn sắc: Chương đầu: viemlong11 (translator) - Chờ edit
 • ME10: 16.6: Hard boileD - Hoàn thành
 • ME11: 16.7: Hard boileD - Đang tiến hành
 • ME12: 16.8:


Theo dõi & Thanh chuyển trang