FANDOM


2012Edit

 • 18 tháng Một, 2012:
 • Trang chủ Project được lập.
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 1
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 2
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 3
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 4/Part 1 ~ 20%.
 • 22 tháng Một, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 4, chúc mừng năm mới nhé ^_^
 • 31 tháng Một, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 4
 • 9 tháng Hai, 2012:
 • Update Tập 1 Chương 16.5
 • 21 tháng Hai, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 5
 • 12 tháng Ba, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 6
 • 22 tháng Ba, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 7
 • 25 tháng Ba, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 8
 • 30 tháng Ba, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 9
 • 3 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 10
 • 7 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 11
 • 16 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 12
 • 17 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 13
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 14
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 15
 • 23 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 16
 • 27 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 17
 • 29 tháng Tư, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 18
 • 6 tháng Năm, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 19
 • 11 tháng Năm, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 20
 • 5 tháng Sáu, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 21
 • 13 tháng Sáu, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 22
 • 3 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 23
 • 4 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 24
 • Hoàn tất Tập 1 Chương 25
 • Hoàn tất Lời bạt Tập 1
 • 15 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 1
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 3 (1/4 phần)
 • 18 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 phần Mở đầu [Chưa PR]
 • 21 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 1 (2/7 phần) [Chưa PR]
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 2 (1/4 phần)
 • 22 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 1 (3/7 phần) [Chưa PR]
 • 25 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 2 (2/4 phần)
 • 28 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 2 (3/4 phần)
 • 30 tháng Bảy, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 2
 • Hoàn tất Tập 4 phần Mở đầu
 • Hoàn tất Tập 2 phần Lời bạt
 • Hoàn tất Tập 3 phần Lời bạt
 • 1 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 1 (5/7 phần) [Chưa PR]
 • 2 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 1 [Chưa PR]
 • 3 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 7 phần Mở đầu (đóng góp bởi Lindawu@Baka-tsuki) [Chưa PR]
 • 7 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 3 (1/3 phần) [Chưa PR]
 • 11 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 2 (1/4 phần) [Chưa PR]
 • 15 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 2 (2/4 phần) [Chưa PR]
 • 21 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 2 [Chưa PR]
 • 22 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 3 Chương 3 [Chưa PR]
 • 28 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất ngoại truyện "Tiếng của nước, tiếng của búa". [Chưa PR]
 • 30 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất Tập 2 Chương 3 (Phần 3 + 4) [Chưa PR]
 • 31 tháng Tám, 2012:
 • Hoàn tất ngoại truyện "Khúc ca giữa đêm không sao". (2/20 phần)[Chưa PR]
 • 4 tháng Chín, 2012:
 • Hoàn tất ngoại truyện "Khúc ca giữa đêm không sao". (3/20 phần)[Chưa PR]
 • 19 tháng Chín, 2012:
 • Cập nhật Tập 4 Chương 5. (50%) [Chưa edit + PR]
 • 23 tháng Chín, 2012:
 • Cập nhật Tập 4 Chương 5. [Chưa edit + PR]
 • 25 tháng Chín, 2012:
 • Hoàn tất ngoại truyện "Khúc ca giữa đêm không sao". (5/20 phần)[Chưa PR]
 • 2 tháng Mười, 2012:
 • Hoàn tất Tập 4 Chương 6.
 • 9 tháng Mười, 2012:
 • Hoàn tất ngoại truyện "Khúc ca giữa đêm không sao". (6/20 phần)


Theo dõi & Thanh chuyển trang