FANDOM


 • Bạn giúp mình up hộ ảnh minh họa của PJ Tsuki Tsuki được không? Tại mình thấy bạn có giúp mình up minh họa vol 2, mà mình lại không có file đặt tên ảnh theo trang như của bạn. Cảm ơn bạn trước :).

    Loading editor
  • ok thôi :3 cơ bản là mình cũng thích đọc Tsuki nên nếu thấy mãi k có ai up thì cũng tự động làm ấy mà  Yaoming.png

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.