FANDOM


 • Bác Thần bài cho mình xin phần PDF Toaru từ vol 1-6 dc ko

  hỏi mà ko ai trả lời đành hỏi bác thôi 

    Loading editor
  • Nếu bạn hỏi bản tiếng Việt thì mình không có đâu.

   Cần coi 1->6 (trừ 4, vì tập đó vốn dĩ chưa dịch xong) thì có thể lên hako, trên đó vẫn còn (ít nhất là đến giờ).

   Mà sao không chờ IPM luôn? Chất lượng các tập đầu chán lắm.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.