FANDOM


 • cho hỏi nick facebooks ad, tw ad

  cho hỏi ad là nam or nử 

  cho hỏi bao nhiêu tuổi 

  xin cam ơn

    Loading editor
  • Trước hết là hãy viết cho đúng tả Tiếng Việt.

   Thứ nhì là hãy tự giới thiệu trước khi hỏi danh tính người khác.

   Cuối cùng, mình xin phép không chia sẻ thông tin cá nhân mình cho bạn.

   Xin cảm ơn.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.