FANDOM


  • Mặc dù IPM đã xuất bản sách về Việt Nam nhưng cảm nhận của mình thấy rằng bản dịch của bạn dựa trên bản tiếng Anh rõ ràng chau chuốt và hay gấp đôi so với bản dịch vòng vo của IPM. Nhưng dù sao mình cũng đã mua LN do IPM xuất bản để ủng hộ tác giả. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dịch một cuốn sách hay như vậy. Không biết khi nào 1 cuốn sách đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc như vậy xuất hiện 1 lần nữa?!

      Loading editor
    • A FANDOM user
        Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.