FANDOM


 • Nếu mình nhớ không nhầm :) Rê chuột vào phía dưới dải xanh có tên DeHooker ngay góc phải sẽ có chữ edit hiện lên. Ấn vào, có hai mục, một trong hai là mục Avatar :)

    Loading editor
  • Hể, nhưng mình không có máy tính, chỉ dùng điện thoại thôi, mà đến mục chọn ảnh thì ấn apply xong không có gì xảy ra cả :/

   Up ảnh lên Sonako rồi chọn nhưng nó vẫn không chịu...chẳng có gì xảy ra hết trơn ;-;

     Loading editor
  • Cảm ơn nha bro, nhưng chắc phải kiếm máy tính quá...để thế này vô vọng mất :(

     Loading editor
  • ra tiệm nét 10p xong

     Loading editor
  • Không ở Việt Nam không có tiệm nét :(

     Loading editor
  • Ê, đổi được rồi này :))

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.