FANDOM


  • ImoImo 1


  Prologue: 246
  Chapter 1: 13450

  Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài)
  Ichiban 2: 52679
  Ichiban 5: 2476 (Chương 5)

  Tổng: 122.611

  và 1 (vài) em teaser nhưng chưa lên chính thức

  03/05/19

    Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.