FANDOM • Source = gensen (厳選), chữ này có nghĩa ko homuchan?

    Loading editor
  • 厳選 là chọn lọc cẩn thận, tuyển chọn nhé ' 3'

     Loading editor
  • ログの「源泉:竜の谷を支配しました」の事だ。   thế nguyên đoạn thì hiểu sao?

     Loading editor
  • Hình như bạn lộn chữ gensen rồi, trong đoạn trên là 源泉 chứ không phải 厳選. Còn ý câu trên thì chỉ một dòng nên mình không hiểu lắm? Bạn thử đưa nguyên đoạn văn cho mình xem được không?

   Ghi chép: "Căn nguyên/Nguồn gốc: Đã quản lý/cai trị thung lũng rồng."

     Loading editor
  • その後に「マップ内のすべての敵を倒しました」で、最後に「源泉:竜の谷を支配しました」となっていた。源泉? ナニソレ? 謎ワードは後回しだな。

    それ以後は戦利品の入手ログ、レベルアップログに続いている。


   Tui cũng k rõ nên hiểu hay dịch chữ source đó ntn?

     Loading editor
  • ^wh, bit là có bản eng rồi nhưng chẳng lẽ hiểu nghĩa chữ "source" @@

     Loading editor
  • Mình chịu, có lẽ bạn phải đọc cả truyện thì mới hiểu được chứ chữ 源泉 cũng chỉ có ý nghĩa như mình đã nếu trên thôi.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.