FANDOM


 
Line 1: Line 1:
 
Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.
 
Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.
   
Còn up lại ở Sonako thì mình cũng sẽ không thành vấn đề, càng nhiều người biết thì càng tốt.
+
Còn up lại ở Sonako thì mình cũng sẽ không thành vấn đề, càng nhiều người biết về bản dịch của mình thì càng tốt.

Latest revision as of 15:11, November 21, 2019

Okay cám ơn bạn nhé, 9 vol của bạn dịch mình sẽ ghi credit và tên trans đầy đủ.

Còn up lại ở Sonako thì mình cũng sẽ không thành vấn đề, càng nhiều người biết về bản dịch của mình thì càng tốt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.