FANDOM


 
Line 1: Line 1:
 
Được thôi. Nhưng tuần này mình cũng hơi bận nên nhờ bạn lập dùm mình list các chương vậy, ghi đúng theo link và theo thứ tự nhé, bạn bỏ vào file excel cho tiện. Mẫu là như thế này:
 
Được thôi. Nhưng tuần này mình cũng hơi bận nên nhờ bạn lập dùm mình list các chương vậy, ghi đúng theo link và theo thứ tự nhé, bạn bỏ vào file excel cho tiện. Mẫu là như thế này:
   
<table border="1px"><tr><td>Cột 1 (cái này là link của chương, khi click vào navbox sẽ dẫn đến các link này nên phải ghi đúng theo đường link kể cả viết hoa/viết thường></td><td>Cột 2 (Cái này sẽ hiện lên ở phần 'đọc tiếp' hay 'quay lại')</td><td>Cột 3 (cái này sẽ hiện ở phần danh sách các chương)</td></tr>
+
<table border="1px"><tr><td>Cột 1 (cái này là link của chương, khi click vào navbox sẽ dẫn đến các link này nên phải ghi đúng theo đường link kể cả viết hoa/viết thường)</td><td>Cột 2 (Cái này sẽ hiện lên ở phần 'đọc tiếp' hay 'quay lại')</td><td>Cột 3 (cái này sẽ hiện ở phần danh sách các chương)</td></tr>
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Mở Đầu</td><td>Tập 1 Mở đầu</td></tr>
+
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Mở Đầu</td><td>Tập 1 Mở đầu</td><td>Mở đầu</td></tr>
<td>Mở đầu</td>
 
 
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Chương 1</td><td>Tập 1 Chương 1</td><td>Chương 1</td></tr>
 
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Chương 1</td><td>Tập 1 Chương 1</td><td>Chương 1</td></tr>
 
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Chương 2</td><td>Tập 1 Chương 2</td><td>Chương 2</td></tr>
 
<tr><td>Sát Thần Tập 1 Chương 2</td><td>Tập 1 Chương 2</td><td>Chương 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">...</td></tr>
+
<tr><td colspan="3" align="center">...</td></tr>
 
</table>
 
</table>
   

Latest revision as of 12:50, April 19, 2016

Được thôi. Nhưng tuần này mình cũng hơi bận nên nhờ bạn lập dùm mình list các chương vậy, ghi đúng theo link và theo thứ tự nhé, bạn bỏ vào file excel cho tiện. Mẫu là như thế này:

Cột 1 (cái này là link của chương, khi click vào navbox sẽ dẫn đến các link này nên phải ghi đúng theo đường link kể cả viết hoa/viết thường)Cột 2 (Cái này sẽ hiện lên ở phần 'đọc tiếp' hay 'quay lại')Cột 3 (cái này sẽ hiện ở phần danh sách các chương)
Sát Thần Tập 1 Mở ĐầuTập 1 Mở đầuMở đầu
Sát Thần Tập 1 Chương 1Tập 1 Chương 1Chương 1
Sát Thần Tập 1 Chương 2Tập 1 Chương 2Chương 2
...

Dễ mà phải không.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.