FANDOM


 • 26 tháng 12 năm 2012: Hoàn thành Tập 1 Chương 1
 • 27 tháng 01 năm 2013: Hoàn thành Tập 1 Chương 2
 • 26 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 3
 • 29 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 4
 • 01 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 5
 • 03 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 6
 • 05 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 7
 • 07 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 8
 • 10 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 9
 • 13 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 10
 • 14 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Chương 11
 • 14 tháng 10 năm 2015: Hoàn thành Tập 1 Lời bạt
 • 26 tháng 11 năm 2015: Hoàn thành Tập 2 Chương 1
 • 21 tháng 12 năm 2015: Hoàn thành Tập 2 Chương 2
 • 01 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 3
 • 02 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 4
 • 03 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 5
 • 04 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 6
 • 05 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 7
 • 06 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 8
 • 06 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 9
 • 09 tháng 02 năm 2016: Hoàn thành Tập 2 Chương 10
 • 02 tháng 03 năm 2016: Hoàn thành Tập 3 Chương 1
 • 09 tháng 03 năm 2016: Hoàn thành Tập 3 Chương 2
 • 16 tháng 03 năm 2016: Hoàn thành Tập 3 Chương 3
 • 25 tháng 04 năm 2016: Hoàn thành Tập 3 Chương 4
 • 09 tháng 11 năm 2016: Hoàn thành Tập 3 Chương 5
 • 27 tháng 01 năm 2017: Hoàn thành Tập 3 Chương 6
 • 27 tháng 01 năm 2017: Hoàn thành Tập 3 Chương 7
 • 27 tháng 01 năm 2017: Hoàn thành Tập 3 Chương 8


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.